• Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

  •  

   TERMIN

   KLASY

   FORMA SPOTKANIA

   12.09.2023r.

    

   0 – 8

   spotkanie informacyjno – organizacyjne

   29.11.2023r.

   0 – 8

   ogólne spotkanie dla rodziców
   prelekcje specjalistów i zaproszonych gości

   20.02.2024r.

   0 – 8

   osiągnięcia i postępy w nauce
   podsumowanie I półrocza

   14.05.2024r.

   0 – 8

   osiągnięcia i postępy w nauce
   informacja o rocznych ocenach przewidywanych

    

    

  • TERMINARZ ZWIĄZANY Z OCENIANIEM

  • do 11.01.2024 r.

   Nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez zapis w dzienniku elektronicznym.

   do 18.01.2024 r.

   Nauczyciele ustalają śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy śródroczne oceny zachowania (w kl. I-III w formie oceny opisowej) i zapisują w dzienniku elektronicznym.

   do 13.05.2024 r.

   Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne ustnie informują uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowują to w dzienniku elektronicznym, a wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców (poprzez e-dziennik) o grożących ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i grożącej ocenie nagannej z zachowania i odnotowuje to w dzienniku elektronicznym.

   do 30.05.2024 r.

   Nauczyciele informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez zapis w dzienniku elektronicznym.

   do 06.06.2024 r.

   Nauczyciele ustalają roczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy roczne oceny zachowania (w kl. I-III w formie oceny opisowej) i zapisują w dzienniku elektronicznym.

   od 14.06.2024 r. do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    

   26.08.2024 r.

   Egzaminy poprawkowe

    

    

  • Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

  • Kalendarz_roku_szkolnego_2023-2024.pdf

    

   1.

    

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   4 września 2023 r.

   (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

   2.

    

   Zimowa przerwa świąteczna

   25 – 29 grudnia 2023 r.

   (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

   3.

    

   Ferie zimowe

   29 stycznia  – 9 lutego 2024 r.

   (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

   4.

    

   Wiosenna przerwa świąteczna

   28 marca– 2 kwietnia 2024 r.

    (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
   z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

   5.

   Egzamin ósmoklasisty

   14 – 16 maja 2024 r.

   /język polski – 14.05.2024 r., godz.9:00;matematyka – 15.05.2024 r., godz.9:00; język obcy nowożytny – 16.05.2024 r.  godz.9:00/

   (podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.);

   § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.

   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

    

   6.

    

   Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

   21 czerwca 2024 r.

    (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
   w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.)

   7.

    

   Ferie letnie

   24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

    (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

   8.

   Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej

   2 listopada  2023 r.

   3 listopada 2023 r.

   29 kwietnia 2024 r.

   30 kwietnia 2024 r.

   2 maja 2024 r.

   14-16 maja 2024 r.  

   (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póżn.zm.)

    

    

  • GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ CZYNNY:

  •  

  • INFORMACJA DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIENIA UCZNIA W SZKOLE

  • na podstawie § 85 ust.6-8 Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie:

    

   6. Rodzice:
    

   1) wnioskują do wychowawcy o usprawiedliwienie nieobecność dziecka;

   2) informację o usprawiedliwieniu przekazują wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego lub w innej formie ustalonej przez wychowawcę na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym (np. osobiście lub telefonicznie). Informacja wysłana do wychowawcy z konta Rodzica powinna zawierać: datę usprawiedliwianej nieobecności, wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), przyczynę, podpis rodzica wnioskującego o usprawiedliwienie;

   3) powiadamiają szkołę o przyczynie nieobecności dziecka w terminie do 7 dni od jej rozpoczęcia. Przez powiadomienie szkoły rozumie się powiadomienie wychowawcy lub przekazanie informacji telefonicznie do sekretariatu szkoły.

    

   7. Jeżeli w ciągu 7 dni do szkoły nie wpłynie żadna informacja od rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach, a uczeń nadal nie uczęszcza na zajęcia, Dyrektor Szkoły wszczyna postępowanie w związku z niespełnianiem przez ucznia obowiązku szkolnego.

    

   8. Nie przewiduje się możliwości usprawiedliwienia nieobecności ucznia w czasie dłuższym niż 2 tygodnie od powrotu ucznia do szkoły."

    

    

  • Apelujemy do Rodziców o przekazywanie wychowawcom aktualnych numerów telefonów kontaktowych.

  • Przypominamy, że obowiązkiem Rodziców jest zapewnić udział dziecka w zajęciach lekcyjnych, dlatego prosimy nie zwalniać uczniów z błahych powodów. 
   Nieobecność prosimy sygnalizować wychowawcy lub w sekretariacie szkoły i dokonywać usprawiedliwień.

  • Odbiór wydanej legitymacji szkolnej oraz świadectwa ukończenia szkoły

  • Zgodnie ze zmianą przepisów rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków niepełnoletni uczniowie mogą już samodzielnie odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w rozporządzeniu.

  • ROZKŁAD DZWONKÓW

  • KLASY I - III
   1. lekcja 08:15 - 09:00
   2. lekcja 09:00 - 09:45
   przerwa 09:45 - 10:00
   śniadanie dla k
   l. I - III 
   3. lekcja 10:00 - 10:45
   przerwa 10:45 - 10:55
   4. lekcja 10:55 - 11:40
   przerwa 11:40 - 12:00
   obiad dla klas I - III
   5. lekcja 12:00 - 12:45
   przerwa 12:45 - 13:05
   6. lekcja 13:05 - 13:50
     
           
   KLASY IV - VIII
   1. lekcja 08:00 - 08:45
   przerwa 08:45 - 09:00
   2. lekcja 09:00 - 09:45
   przerwa 09:45 - 10:00
   śniadanie dla kl. IV - VIII
   3. lekcja 10:00 - 10:45
   przerwa 10:45 - 10:55
   4. lekcja 10:55 - 11:40
   przerwa 11:40 - 12:00
   obiad dla klas IV
   5. lekcja 12:00 - 12:45
   przerwa 12:45 - 13:05
   obiad dla klas V - VIII 
   6. lekcja 13:05 - 13:50
   przerwa 13:50 - 14:00
   7. lekcja 14:00 - 14:45
   przerwa 14:45 - 14:55
   8. lekcja 14:55 - 15:40
   przerwa 15:40 - 15:50
   9. lekcja 15:50 - 16:35
 • Szanowni Rodzice,

   

  realizując w naszej szkole Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, której jednym w priorytetów jest edukacja na temat ochrony dzieci, pragniemy serdecznie zachęcić do udziału w szkoleniach dla rodziców.

  Bieżąca oferta edukacyjna dostępna jest na stronach fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w zakładce „oferta”. W bogatym wachlarzu proponowanych szkoleń znajdziecie Państwo informacje o spotkaniach i warsztatach na terenie naszego województwa, materiały edukacyjne, które mogą posłużyć do pracy w warunkach domowych, artykuły, bezpłatną przeglądarkę bezpiecznych stron internetowych i katalog bezpiecznych aplikacji mobilnych dla dzieci.

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  www.fdds.pl

 • Udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym: udzielanie_pomocy.pdf