• Rok szkolny 2023/2024

    1. Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., ustalił terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w szkole podstawowej odnośnie oddziału przedszkolnego – załącznik nr 1.

      zalacznik_nr_1.pdf  

      
    2. Dyrektor Szkoły na podstawie art. 157 ust.1 oraz ust. 2 pkt.1,2,5  i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)  w Zarządzeniu nr 22/2022-2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie z dnia 2 lutego 2032 r., powołał Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

         p. Sebastian Jach – przewodniczący,
    p. Monika Nawrocka – członek,
    p. Paulina Ciachorowska – członek.

     

    1. Do oddziału przedszkolnego w szkoły podstawowej, przyjmuje się z urzędu na podstawie Wniosku o przyjęcie Rodzica/prawnego opiekuna – załącznik nr 2 oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:
     - oświadczenie rodzica o zatrudnieniu – załącznik nr 3,
     - oświadczenie o samotnym wychowywaniu – załącznik nr 4,
     - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – załącznik nr 5,

      Wniosek_do_przedszkola_-_zalacznik_nr_2.pdf   Wniosek_do_przedszkola_-_zalacznik_nr_2.doc

      zalacznik_nr_3.pdf    zalacznik_nr_3.docx 

      zalacznik_nr_4.pdf    zalacznik_nr_4.docx

      zalacznik_nr_5.pdf    zalacznik_nr_5.docx

      
    1. Obowiązkowo Rodzic/prawny opiekun po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia.
     Oświadczenie składa się zgodnie z terminami zawartymi w załączniku nr 1 – potwierdzenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego  - załącznik nr 6.

      zalacznik_nr_6.pdf    zalacznik_nr_6.docx