• ROK SZKOLNY 2023/2024

    1. Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)   w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów Wójt Gminy Lubichowo w Zarządzeniu nr 8/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., ustalił terminy i  czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w szkole podstawowej – załącznik nr 1.
      

      zalacznik_nr_1.pdf  zalacznik_nr_1.docx

     

    1. Dyrektor Szkoły na podstawie art. 157 ust.1 oraz ust. 2 pkt.1,2,5  i art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)  w Zarządzeniu nr 23/2022-2023 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie z dnia 2 lutego 2023 r., powołał Komisję Rekrutacyjną na rok szkolny 2023/2024 w składzie:
      

    p. Sebastian Jach – przewodniczący,
    p. Barbara Łojewska – członek,
    p. Jacek Szczech – członek.

     

    1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodzica/prawnego opiekuna – załącznik nr 2 (art.130 ust.5 oraz art.133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe -Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185) z uwzględnieniem terminów zawartych w załączniku nr 1.
      

               zalacznik_nr_2.pdf  zalacznik_nr_2.docx

     

    1. Jeżeli o przyjęcie  do klasy I szkoły z wyznaczonym obwodem ubiegają się kandydaci zamieszkali poza obwodem, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 na podstawie złożonego wniosku
      

     zalacznik_nr_3.pdf   zalacznik_nr_3.docx

     

    1. Na wniosek Rodziców/prawnych opiekunów naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
      

     ​​​​​​​  Wniosek_dla_Rodzicow_.pdf  Wniosek_dla_Rodzicow_.docx

     

    1. Obowiązkowo Rodzic/prawny opiekun po zakwalifikowaniu kandydata potwierdza wolę przyjęcia wyrażoną we wniosku na podstawie oświadczenia.

     Oświadczenie składa się zgodnie z terminami zawartymi w załączniku nr 1.
     ​​​​​​​

     ​​​​​​​ Oswiadczenia_Rodzicow.pdf  Oswiadczenia_Rodzicow.docx