• GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

   • GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

   • GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

  • PSYCHOLOG SZKOLNY

  • Zadania  psychologa szkolnego

   Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

   Podstawowe zadania obejmują:

   1.  Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

   2.  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

   3.  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.

   4.  Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

   5.  Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

   6.  Oddziaływania terapeutyczne wobec uczniów z zaburzeniami emocjonalno - motywacyjnymi.

   7.  Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

   8.  Wdrażanie działań w oparciu o szkolny program profilaktyki i bezpieczeństwa.

   9.  Badanie i ocena środowiska rodzinnego ucznia, sprawdzenie warunków do nauki i wypoczynku.

   Dominika Dőring-Kaszubowska

  • PEDAGOG SZKOLNY

  • Zadania pedagoga szkolnego:

   Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

    

   Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

    

    

    

   Pedagog szkolny:

   1. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   2. Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw.

   3. Udziela porad i pomocy  uczniom posiadającym trudności w konfliktach rówieśniczych i środowiskowych.

   4. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.

   5. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami.

   6. Prowadzi konsultacje dla uczniów i rodziców.

    

    

   Porozmawiaj z pedagogiem  szkolnym, gdy:

   1.  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

   2.  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

   3.  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

   4.  Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

   5.  Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem.

   6.  Chciałbyś z kimś porozmawiać.

    

   Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

   Jacek Szczech